Wedstrijdreglement “Euromillions Stars Night – Basketbalclub Oostende”

Indien Basketbalclub Oostende zich niet plaatst voor de halve finales van de Play Offs 2017-2018, vervalt deze wedstrijd en dit reglement en zijn er bijgevolg geen winnaars.

 

Artikel 1 – Wedstrijd en wettelijke basis

In overeenstemming met het koninklijk besluit van 5 juni 2004 betreffende wedstrijden en loterijen waarvan, naar aanleiding van promotie-acties, de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen vergezeld kunnen gaan, legt onderhavig reglement de voorwaarden vast van de wedstrijd “Euromillions Stars Night – Basketbalclub Oostende” die wordt georganiseerd door de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in de Belliardstraat 25-33 te 1040 Brussel.

Artikel 2 – Deelnemingswijze

Deelneming aan onderhavige wedstrijd is uitsluitend mogelijk via de Facebookpagina van Basketbalclub Oostende, https://www.facebook.com/Bcoostende/. Geen enkele deelneming die wordt ingediend per brief of via een ander communicatiemiddel wordt in aanmerking genomen.

Artikel 3 – Looptijd van onderhavige wedstrijd

Onderhavige wedstrijd begint te lopen vanaf de publicatie van de hieronder in artikel 5 vermelde Facebookpost en eindigt op 01/06/2018 om 23u59. Deelnemingen die na deze einddatum en na dit eind uur binnenkomen, worden niet in aanmerking genomen.

Artikel 4 – Deelnemingsvoorwaarden

 • 1. Onderhavige wedstrijd is gratis. Er mag aan worden deelgenomen door alle meerderjarige natuurlijke personen (+18 jaar) die in België verblijven en die meespelen met de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen. De deelnemers aan onderhavige wedstrijd moeten hun deelneming aan bovengenoemde loterijen kunnen aantonen.
 • 2. Er wordt slechts één deelneming per persoon aanvaard. Precies daarom zal uitsluitend de eerste commentaar van een bepaalde persoon in aanmerking worden genomen: zie daaromtrent Artikel 5, §1., hieronder.
 • 3. Elke twijfel of onregelmatigheid met betrekking tot de identiteit van een winnaar leidt tot zijn uitsluiting uit de wedstrijd en/of het afnemen van zijn prijs, zonder dat de winnaar in kwestie daarvoor enige vergoeding van welke aard dan ook kan eisen.

Artikel 5 – Verloop van onderhavige wedstrijd

 • 1. Om te kunnen winnen, dient een deelnemer een commentaarstukje te redigeren dat verband houdt met de volgende Facebook-post :

⭐️ WEDSTRIJD ⭐️ Samen met een vriend(in) als VIP naar de @Euromillions Stars Night*? 🏀Tag hem of haar in de comments en vertel ons waarom jij een VIP duoticket verdient! Intussen vertelt Jean Salumu je wat voor een fantastische avond je te wachten staat! 😃#7forhistory #welovebco

 • 2. Deze winnaar zal worden gekozen op basis van de originaliteit van zijn/haar reactie onder de wedstrijdpost vóór het einde van de wedstrijd op 01/06/2018 om 23u59. Een jury zal de meest originele reactie bepalen.
 • 3. Afgezien van hetgeen wordt gepost op de Facebook-pagina van Basketbalclub Oostende, en van de mededelingen die worden gedaan aan de winnaar, wordt er over onderhavige wedstrijd geen enkele informatie van welke aard ook uitgewisseld per brief, telefonisch, per e-mail of via de sociale media. In die context mag de ontstentenis van communicatie vanwege de Nationale Loterij absoluut niet worden beschouwd als de aanvaarding van een of ander standpunt van een deelnemer.

Artikel 6 – Uitsluiting

In het geval van misbruik, bewezen fraude, vermoeden van fraude of vermoeden van bedrog, behoudt de Nationale Loterij zich formeel het recht voor om de betrokken deelnemer(s) uit te sluiten van deelneming aan onderhavige wedstrijd en/of aan andere wedstrijden van de Nationale Loterij. Die uitsluiting gebeurt bovendien zonder enige afbreuk te doen aan het recht van de Nationale Loterij om eventueel een integrale schadevergoeding te eisen van de betrokken deelnemer(s).

Artikel 7 – Verwittiging van de winnaar

 • 1. De winnaar wordt persoonlijk en enkel op de Facebook pagina en/of per email verwittigd.
 • 2. De Nationale Loterij zal ervoor zorgen dat de winnaar uiterlijk op 06/01/2018wordt verwittigd. Onder geen enkel beding kan de prijs worden geruild tegen speciën of andere voordelen in natura. Het is de winnaar verboden zijn prijs door te verkopen.

Artikel 8 – Prijs van onderhavige wedstrijd

 • 1. De prijs van onderhavige wedstrijd is de volgende:
 • 1 x 2 VIP tickets voor Euromillions Stars Night op vrijdag 01/06/2018
 • 2. In het geval van overmacht in haar hoofde verbindt de Nationale Loterij zich ertoe om de prijs van onderhavige wedstrijd te vervangen door een andere prijs, hetzij van een gelijke waarde, hetzij van een hogere waarde. Tevens verbindt de Nationale Loterij zich ertoe om die alternatieve prijs binnen een redelijke termijn naar de winnaar te verzenden.

Artikel 9 – Verzending van de prijs

 • 1. De Nationale Loterij kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer een prijs tijdens zijn verzending verloren raakt.
 • 2. Wanneer een prijs niet ter bestemming geraakt (onjuist adres, geadresseerde verhuisd, geen reactie van de winnaar op de aankondiging dat hij heeft gewonnen, …), of wanneer een deelnemer geen gevolg geeft aan een verzoek vanwege de Nationale Loterij om bijkomende informatie, dan zal er een bericht worden verstuurd naar het door de desbetreffende deelnemer opgegeven e-mailadres. In dat bericht zal hem één week de tijd worden gegund om alsnog de gevraagde gegevens voor de verzending van de prijs mee te delen. Blijft dat bericht onbeantwoord of worden de gevraagde gegevens niet tijdig verstuurd, dan verliest de desbetreffende deelnemer elk recht op zijn prijs.
 • 3. Indien de prijs bestaat uit een toegangskaart, een voorbehouden plaats, een ticket, enz. voor een evenement op een specifieke datum, dan wordt die prijs door de Nationale Loterij sowieso niet langer bewaard dan tot op de einddatum van het desbetreffende evenement.
 • 4. Er wordt maximum één prijs per postadres en/of per IP-adres toegekend.

Artikel 10 – Verantwoordelijkheden

 • 1. De Nationale Loterij behoudt zich het recht voor om onderhavige wedstrijd hetzij in zijn geheel, hetzij gedeeltelijk te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te annuleren, met name –maar niet uitsluitend- in onverwachte omstandigheden, in gevallen van overmacht of bij wijziging van het reglement. Wanneer er zich een wijziging, een uitstel, een inkorting of een annulering zou voordoen, dan kunnen noch de deelnemers aan de wedstrijd noch andere personen enig recht laten gelden op welke vorm van schadevergoeding dan ook.
 • 2. Wie aan onderhavige wedstrijd deelneemt, wordt verondersteld om de specifieke eigenschappen en beperkingen van het internet te kennen en te aanvaarden, in het bijzonder op het vlak van het technische vermogen en van het risico voor verbreking van de internetverbinding, en, meer in het algemeen, inzake de risico’s die inherent zijn aan elke internetaansluiting en aan elke gegevensoverdracht via het internet, inzake de ontstentenis van enige beveiliging van bepaalde gegevens tegen mogelijke diefstal, en inzake de mogelijke besmettingsrisico’s door virussen op het netwerk.
 • 3. Noch de Nationale Loterij zelf, noch haar personeelsleden, noch derden waarop zij in het kader van onderhavige wedstrijd een beroep doet, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor wat hierna wordt opgesomd: – gebrekkige gegevensoverdrachten via het internet; – de slechte werking hetzij van het internet zelf, hetzij van de aangewende software, hetzij van het mobiele netwerk; – de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën en technische mankementen; – om het even welk gebrek op technisch vlak en inzake hardware en software; – om het even welke schade van welke aard dan ook die het gevolg zou kunnen zijn van de organisatie van onderhavige wedstrijd, met inbegrip van de eigenlijke deelneming aan de wedstrijd, de bepaling van de winnaar en de toekenning van de prijs.
 • 4. De Nationale Loterij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van een verbreking van de internetverbinding, van welke functioneringsstoornis dan ook, van de uitsluiting van deelnemers of van de beëindiging van de wedstrijd, om welke reden dan ook. Elke deelnemer aan onderhavige wedstrijd is verplicht om alle vereiste maatregelen te treffen om zijn persoonlijke gegevens te beschermen en om de op zijn computer geïnstalleerde softwareprogramma’s te beveiligen tegen om het even welke vorm van beschadiging. Zowel het inloggen op de website van onderhavige actie als de eigenlijke deelneming aan de wedstrijd ressorteren onder de volle en integrale verantwoordelijkheid van de deelnemers zelf.
 • 5. Evenmin kan de Nationale Loterij aansprakelijk worden gesteld bij wijziging, inkorting of annulering van onderhavige wedstrijd wegens een geval van overmacht of in een omstandigheid die onafhankelijk is van de wil van de Nationale Loterij.
 • 6. Geen enkele betwisting wordt in overweging genomen met betrekking tot een commentaarstukje zelf, de eisen waaraan een commentaarstukje dient te voldoen, en de beoordeling van een commentaarstukje.

Artikel 11 – Bescherming van het privéleven en van het beeldrecht

 • 1. Onderhavige wedstrijd wordt niet beheerd noch op enige wijze gesponsord door Facebook. Bijgevolg komen de door een deelnemer kenbaar gemaakte gegevens wel degelijk terecht bij de Nationale Loterij en niet bij Facebook.
 • 2. Iedereen die aan onderhavige wedstrijd deelneemt, stemt ermee in dat zijn persoonlijke gegevens bij de Nationale Loterij worden geregistreerd en voor marketingdoeleinden kunnen worden aangewend, in het bijzonder voor informatie over producten en acties van de Nationale Loterij, voor commerciële informatie per e-mail, voor nieuwsbrieven, voor wedstrijden of voor promotie-aanbiedingen die betrekking hebben op de producten van de Nationale Loterij. De gegevens die door de Nationale Loterij worden verzameld, worden door haar beschermd in overeenstemming met de wet van 8 december 1992.
 • 3. De winnaar van onderhavige wedstrijd stemt ermee in dat zowel zijn persoonlijke gegevens als zijn commentaarstukje worden bekendgemaakt op de website van de Nationale Loterij of op om het even welke andere communicatiedrager.
 • 4. Elke deelnemer aan onderhavige wedstrijd heeft toegang tot zijn persoonlijke gegevens. Hij heeft tevens het recht om die persoonlijke gegevens te laten corrigeren en om zich te verzetten tegen het gebruik ervan.

Artikel 12 – Aanvaarding van het reglement

Wie aan onderhavige wedstrijd deelneemt, stemt in met dit reglement en voorts ook met alle beslissingen die door de Nationale Loterij zouden kunnen worden genomen om de promotie-actie vlot te laten verlopen.

Back to top